our-travels.com

تصاویر، عکس ها و مقالات سفر

facebook page     twitter page     official google+ page

درخت موز - موز در خوشه رشد, این است که بیش از ده موز متصل به هم وجود دارد

درخت موز - موز در خوشه رشد است, بیشتر وجود دارد از ده موز متصل به هم است. Copan منطقه, جایی که این تصویر گرفته شده بود, بیش از 3.203 کیلومتر مربع گسترش می یابد. این است که در بخش غربی از هندوراس واقع شده است.

منطقه Copan
هندوراس
نویسنده Kresimir Kovac