our-travels.com

圖片,照片和旅行用品

official facebook page     official twitter page     official google+ page


客戶的道路上,等待新的買家在陰涼處,在洪都拉斯洪都拉斯...


女子靠在一個具體的支柱,等待客戶在街上賣花...


市場 - 交易員正坐在塑料椅子上,等待買家...


照片 - 婦女坐在板凳上,等待買家區域坎帕拉中央烏干達烏干達...


市場 - 客戶現場參觀了攤位,出售食品和服裝近坎帕拉中央烏干達烏干達...