our-travels.com

圖片,照片和旅行用品

official facebook page     official twitter page     official google+ page


數字攤位的珠寶和各種堆放在大街上表的數字,經銷商坐在椅子上科潘廢墟科潘...


表並排放置,堆放著珠寶,雕像和裝飾品銷售...


保存的佛像雕塑 - 人物與佛教在牆上的符號,萬象首都萬象...